Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהאם הטרדה מינית היא עבירה פלילית?

הטרדה מינית מהווה פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בגופו ובזכותו לאוטונומיה אישית. כיום, הטרדות מיניות מתרחשות בכל מקום ללא יוצא מן הכלל: הטרדה מינית יכולה להתרחש בעבודה, הטרדה מינית בצבא, בבתי הספר, באוניברסיטאות, ובמקומות ציבוריים בכלל.

Criminaldlaw הטרדה מינית

תוכן עניינים

מעבר לפגיעה הפיזית, ישנה גם פגיעה נפשית, שנלווית לכל עבירת מין. אך בכל הנוגע להטרדה מינית, המחוקק ביקש למנוע לא רק פגיעה פיזית, אלא ליצור מרחב ציבורי נעים ונוח לכל אדם, באשר הוא אדם.

נשאלת השאלה, שלא תמיד מובנת מאליה, האם הטרדה מינית היא עבירה פלילית? התשובה היא בחיוב, הטרדה מינית היא עבירה פלילית, והיא גם עוולה אזרחית. הבה ננתח את הוראות החוק, ונבהיר את המותר והאסור.

מהי הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998 מטיל איסור על הטרדה מינית, ועל התנכלות הנעשית על רקע מיני. החוק קובע מספר אירועים שמוגדרים על ידו בתור הטרדה מינית, כדלקמן :

– פרסום תמונה או סרטון בני אופי מיני ללא הסכמת המצולם, מהווה עבירה של הטרדה מינית.

– סחיטה הנוגעת למעשה מיני או בעלת אופי מיני.

– התבטאות בעלת אופי מיני כלפי אדם אחר, שנועדה לבזותו על רקע מיניותו או העדפותיו המיניות.

– הצעות בעלות אופי מיני, החוזרות ונשנות, כאשר הניצע מסרב להן.

– אמירות בעלות אופי מיני, שהניצע מסרב להן.

– החוק קובע כי כל התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, מהווה עבירה גם כן.

החוק למניעת הטרדה מינית, קובע שבמקרים מסוימים, דיי בעצם ההתנהגות או האמירה או ההצעה כדי לבסס עבירה של הטרדה מינית, מבלי שמי שהאמירות מופנות אליו. זאת במקרים שבהם ישנה מערכת יחסים של כפיפות בין צדדים, כמו לדוגמא : עובד ומעביד, מטפל ומטופל (רפואי), איש ציבור ואזרח הנזקק לשירותו, ועוד.

פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מה קובע החוק לגבי הטרדה מינית במקום העבודה

החוק למניעת הטרדה מינית, קובע מגוון הוראות המטילות אחריות על המעסיק במקום העבודה. זאת מתוך ניסיון חיים מצטבר לפיו חלק גדול מההטרדות המיניות נעשות במקום העבודה.

החוק מטיל על מעסיק חובה לקבוע מנגנון לטיפול בתלונות על הטרדה מינית בעבודה, וכן חובה לטפל בהטרדה מינית במהירות וביעילות.

בנוסף, קובע החוק כי מעסיק המעסיק מעל 25 עובדים, חייב לפרסם את הנוהל בדבר טיפול בהטרדה מינית במקום העבודה, ואת עיקרי החוק, במקום הנראה לעין במקום העבודה. בעצם על המעסיק לפרסם "תקנון", ומעסיק שלא עושה כן חשוף לסנקציה פלילית בדמות קנס.

החוק אך אוסר בפירוש על מעסיק להפלות עובד או לפגוע במעמדו בגין תלונה על הטרדה מינית או תביעה אותה הגיש נגד המעסיק או עובד אחר.

מעסיק שלא ממלא אחר הוראות החוק, חשוף גם כן לתביעה אזרחית מטעם העובד, כאשר החוק קובע כי על המעסיק הנטל להוכיח שנהג כשורה בעת טיפול באירוע של הטרדה מינית, ולא על העובד להוכיח כן, מה שבהחלט מטיל אחריות רבה יותר על המעסיק ויוצר לו תמריץ לנהוג כדין.

מהו העונש על הטרדה מינית

כאמור, הטרדה מינית היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין. העונש על עבירה זו משתנה ממקרה למקרה. העונש על הטרדה מינית מסוג התבטאות או הצעה מינית חוזרת ונשנית, או הטרדה מינית הנעשית במסגרת כפיפות, עומד על שנתיים.

העונש על צילום סרטון או תמונה בעלי אופי מיני, ללא הסכמת המצולם, עומד על חמש שנות מאסר, שכן עסקינן גם בעבירה של פגיעה בפרטיות, מעבר להיותה עבירה של הטרדה מינית.

העונש על התנכלות בעלת אופי מיני, עומד על שלוש שנות מאסר. כמו כן, העונש על הטרדה מינית ועל התנכלות יחדיו, עומד על ארבע שנות מאסר שזהו העונש החמור ביותר שניתן להטיל מכוח החוק. החוק כאמור אוסר גם על עבירה של מעשה מגונה, אך עבירה זו מנויה בחוק אחר, ובמסגרתה העונשים נעים בין שנתיים לעשר שנות מאסר.

האם ניתן להגיש תביעה אזרחית בגין הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית, הוא לא רק חוק פלילי קלאסי, אלא הוא כאמור חוק שנועד להגן ולשמור על המרחב הציבורי, ולהגן בעיקר על כבוד האדם. סעיף 6 לחוק קובע כי הטרדה מינית והתנכלות הן גם עוולות אזרחיות ולכן החוק מאפשר גם מנגנון של תביעה אזרחית.

החוק מאפשר למי שהוטרד מינית להגיש אף תביעה ללא צורך להוכיח את נזקיו עד לסכום של 120,000 ₪. עם זאת, יוער שככל שאדם שהוטרד מינית יכול להוכיח את נזקיו, הוא יוכל להגיש תביעה על סכום גבוה ואף בהרבה.

הוטרדתי מינית – מה עליי לעשות

מי שהוטרד מינית, רשאי הן להגיש תלונה למשטרה, והן לפנות לעורך דין הטרדה מינית, על מנת להגיש תביעה אזרחית נגד מי שהטרידו. בנוסף, מי שחווה התנהגות כזו, רשאי גם לפנות לייעוץ פסיכולוגי, על מנת לשתף את המעשה ולהתמודד עם קשייו.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף