Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישי  האם הטרדה מינית מוכרת כתאונת עבודה?

  לצערנו, אנו שומעים לא מעט פעמים על עובדת שהוטרדה מינית על ידי הבוס שלה בעבודה. האם הטרדה מינית בעבודה נחשבת כתאונת עבודה? האם המוטרדת זכאית לקצבה מהביטוח הלאומי כנפגעת תאונת עבודה? על כך במאמר שלפניכם.

  האם הטרדה מינית מוכרת כתאונת עבודה?

  תוכן עניינים

  איסור הטרדה מינית במקומות עבודה

  אחד המקומות המועדים לפורענות בהקשר של הטרדה מינית, הוא מקום העבודה. למרבה הצער, ישנם מעבידים המנצלים את מרותם וכוחם בכדי להטריד מינית עובדות או עובדים הנתונות לסמכותם.

  כך כותב החוק [חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, סעיף 3(א)] לגבי הטרדה מינית במקום העבודה:

  "הצעות חוזרות בעלות אופי מיני… התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, …

  הצעות או התייחסויות כאמור… המופנות למי מהמנויים בפסקאות המשנה שלהלן, בנסיבות המפורטות בפסקאות משנה אלהגם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות או בהתייחסויות האמורות

  לעובד במסגרת יחסי עבודה, ולאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות"

  משמעות החוק היא כי הצעות או התייחסויות מיניות חוזרות של הבוס, תוך ניצול מרותו, מהוות הטרדה מינית גם אם העובדת לא הביעה סירוב מפורש להצעות אלה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   הצעת חוק: הטרדה מינית תיחשב כתאונת עבודה

   החוק לביטוח לאומי קובע כי נפגע עבודה זכאי לקצבה מהביטוח הלאומי. על פי החוק, אדם שנפגע במסגרת עבודתו, וכן אדם שחלה עקב עבודתו, מוגדר כנפגע עבודה וזכאי לקצבה מהביטוח הלאומי.

   נשאלת השאלה: מה דינה של הטרדה מינית על ידי הבוס? האם ניתן להחשיבה כתאונת עבודה?

   התשובה היא כי על פי החוק הקיים לא ניתן להגדיר הטרדה מינית כתאונת עבודה. הביטוח הלאומי מכיר כיום בעיקר בפגיעות פיזיות בעבודה, והטרדה מינית אינה בכלל פגיעה פיזית.

   כלומר – הביטוח הלאומי יכיר בהטרדה מינית אם היא גורמת לנזק פיזי או נפשי ומצריכה טיפול רפואי. לכן יש צורך בהוכחת נזק, דבר המקשה על התובע. המטרה היא שהטרדה מינית תוכר כתביעה נפרדת על מנת שיהיה ניתן להוכיח ביתר קלות את הקשר הסיבתי שבין הטרדה מינית למצב נפשי. הרעיון הוא בעצם להקל בהוכחת הנזק.

   עם זאת, הצעת חוק שהגישו חברות הכנסת זהבה גלאון, מיכל רוזין ותמר זנדברג מסיעת מרץ, מציעה לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולהכיר בנפגעות הטרדה מינית בעבודה כנפגעות בתאונת עבודה – או במילים אחרות, הטרדה מינית במקום עבודה תוכר כתביעה נפרדת בחוק הביטוח הלאומי.

   "מוצע לקבוע כי פגיעה מינית בעבודה שארעה תוך כדי העבודה ועקב העבודה תחשב לפגיעה בעבודה לעניין פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי…

   עד היום נקט המוסד לביטוח לאומי במדיניות לפיה דמי פגיעה לרוב משולמים בגין פגיעות פיסיות שהתרחשו במקום העבודה. עם זאת, הוכרו לא פעם סוגים מסוימים של תאונות עבודה שאינן נופלות בגדר פגיעה פיסית ישירה… המוסד לביטוח לאומי כבר הכיר בתביעתה של עובדת, אשר נאנסה על ידי מעבידה, ואף שולמה לה קצבת נכות.

   עם זאת, למוסד לביטוח לאומי אין מדיניות סדורה בנושא או הנחיות פנימיות שהציבור יכול לעיין בהן ושניתן להפעיל עליהן ביקורת מינהלית. לפיכך, מוצע לקבוע הוראה מפורשת בחוק בעניין זה לפיה פגיעה מינית שנעשתה במסגרת יחסי העבודה – תוך כדי עבודה ועקב העבודה – יראו אותה כפגיעה בעבודה". (מתוך ההסבר להצעת החוק)

   הצעת החוק עברה בקריאה טרומית בשנת 2014

   מלבד הצעת החוק של חברות הכנסת ממרצ, הוגשו הצעות חוק זהות או דומות על ידי מספר חברי כנסת, על שולחנן של הכנסת ה-18 ושל הכנסת ה-19. בין חברי הכנסת: חבר הכנסת (לשעבר) גדעון סער, חבר הכנסת יצחק הרצוג, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' וחברת הכנסת ציפי חוטובלי. הצעת החוק האחרונה, הלא היא הצעת החוק של חברות הכנסת מסיעת מרץ, עלתה לשולחן הכנסת בנובמבר 2014 ועברה בקריאה טרומית.

   בשורה התחתונה

   במצב המשפטי כיום, לא ניתן לתבוע קצבה מביטוח לאומי בגין הטרדה מינית בעבודה, כיוון שהביטוח הלאומי מכיר כיום בעיקר בפגיעות פיזיות בעבודה.עם זאת, הצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי כבר הונחה על שולחן הכנסת ואף אושרה בקריאה טרומית, וייתכן בהחלט שבעתיד הקרוב הטרדה מינית בעבודה תוכר כתאונת עבודה.

   *אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף