Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהאם ניתן לבטל צו ירושה?

העיזבון (הנדל"ן, הרכוש והכספים) של אדם שערך צוואה, מועבר אחרי מותו לאותם אנשים שקבע בצוואתו. עזבונו של אדם שלא ערך צוואה, מועבר אחרי מותו ליורשיו על פי דין. כדי לקבל את העיזבון, צריכים היורשים להגיש בקשה לצו ירושה. מאמר זה יענה על השאלה האם ניתן לבטל צו ירושה.

האם ניתן לבטל צו ירושה?

תוכן עניינים

מה אני יכול ו/או צריך לעשות אם אני מעוניין לבטל צו ירושה?

מי שמעוניין בביטול צו ירושה יכול להגיש בקשת ביטול. בקשות לביטול צו ירושה מוגשות, בדרך כלל, על ידי יורש המופיע בצו הירושה, או על ידי אדם שאינו מופיע בצו הירושה אך יש לו זיקה מסוימת אליו.

הגשת הבקשה לביטול צו ירושה כרוכה בתשלום אגרה בשווי 513 ש"ח, שניתן לשלם:

  • בבנק הדואר באמצעות שוברים הניתנים לקבלה בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה
  • בכרטיס אשראי בעמדות תשלום אוטומטיות שנמצאות אף הן בעמדות קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה
  • באופן מקוון דרך שירות התשלומים הממשלתי.

לאחר תשלום האגרה, יש לנסח מסמך בקשה לביטול צו הירושה, בו צריכים להיות:

  • השמות המלאים ומספרי תעודות הזהות של מגיש הבקשה, של המוריש ושל כל יתר המופעים בצו
  • אישור על כך שהאגרה שולמה
  • הסיבות לבקשה לביטול צו הירושה, רצוי בצירוף מסמכים שתומכים בבקשה
  • תצהיר מאומת בפני עורך דין לענייני ירושה אשר תומך בעובדות שמצוינות בבקשה
  • ייפוי כוח (אם מגיש הבקשה לביטול מיוצג על ידי עורך דין).
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

ניתן להגיש את מסמך הבקשה לביטול צו ירושה באמצעות הגעה למשרדי הרשם לענייני ירושה שבאזור מגורי המוריש, או באמצעות שליחה בדואר למשרדים אלה, או דרך המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה.

מי שבודק את הבקשה הוא בא כוח היועץ המשפטי לממשלה או עוזר הרשם לענייני ירושה. עותק של הבקשה נשלח בדואר לכל יורש שמופיע בצו הירושה, ויש לו ארבעה-עשר ימים להגיב על הבקשה. לאחר מכן, הבקשה נבחנת ונקבע האם לקבל אותה, האם לדחות אותה או האם להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.

מה משפיע על ההחלטה האם לבטל את צו הירושה?

החוק לא מכיל רשימה סגורה של תנאים שיש לבחון כדי לקבוע האם לקבל את הבקשה (כלומר, לבטל את צו הירושה), אך ישנם תנאים שנבחנים ברובן המוחלט של הבקשות לביטול צו ירושה, למשל האם אפשר היה להגיש את הבקשה לביטול עוד לפני מתן צו הירושה, ואם כן – למה הבקשה הוגשה לאחר מתן הצו.

אם היה ניתן להגיש את הבקשה עוד לפני מתן הצו, הרשם לענייני ירושה/בית המשפט לענייני משפחה צריך לבדוק כמה זמן עבר מהרגע שמגיש הבקשה ידע על טענותיו ועד שהגיש את הבקשה. אם עבר זמן רב, ייתכן שמדובר בחוסר תום לב של מגיש הבקשה. כמו כן, אם ביטול צו הירושה עשוי לפגוע באופן משמעותי מאחד מהיורשים המופיעים בצו – הנטייה היא שלא לבטל את צו הירושה.

שינוי צו ירושה

אדם שאינו שבע רצון מצו הירושה שיכול להגיש במקום בקשה לביטול הצו – בקשה לשינויו, המוגשת ונבדקת באופן זהה לבקשה לביטולו.

ניתן לשנות את צו הירושה גם באמצעות הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים – שבאמצעותו היורשים יקבלו מהעיזבון חלק שונה מהחלק שנקבע על פי דין. רק אם כל היורשים מסכימים לחלוקה החדשה, ניתן להוציאה לפועל, וניתן לעשות כן רק בין היורשים. אם ההסכם מבוצע לאחר שהיורשים כבר קיבלו את העיזבון – הוא מחויב במס.

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים נעשה, בדרך כלל, במקרים שבהם למוריש יש יותר מיורש אחד ויותר מנכס אחד. במקרים כאלה, כל נכס שייך רק ליורש אחד שיכול לעשות בו כרצונו, מבלי שהדבר יהיה כרוך באישורם של שאר היורשים. כמו כן, הסכם זה פוטר ממס רכישה ו/או ממס שבח גם יורשים שהם כבר בעלים של דירה אחרת, ובירושה הם מקבלים דירה נוספת או חלק מדירה.

לסיכום, ניתן לבטל צו ירושה. הדבר כרוך בתשלום אגרה ובניסוח מסמך בקשה לביטול צו הירושה, בו צריכים להיות פרטים ומסמכים שונים.

אחת מהשאלות שנשאלות כדי לקבוע האם לקבל את בקשת הביטול או לא, היא האם אפשר היה להגיש את הבקשה לביטול עוד לפני מתן צו הירושה, ואם כן – למה היא הוגשה אחרי שהצו כבר ניתן.

מי שאינו שבע רצון מהירושה יכול להגיש במקום בקשה לביטול הצו – בקשה לשינוי הצו שזהה בהגשתה ובבדיקתה לבקשת הביטול. ניתן לשנות את צו הירושה גם באמצעות הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים.

נראה כי אם קיימת שאיפה שהעיזבון יחולק גם למי שאינו יורש על פי דין, הפתרון הוא ביטול הצו, אך אם למוריש יש מספר נכסים ויורשים שמעוניינים בפטור ממס רכישה ו/או ממס שבח ומעוניינים שהעיזבון יחולק רק למי שיורש על פי דין, הפתרון הוא שינוי הצו.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף