Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיהטרדה מינית במשטרה (מדריך משפטי)

בנובמבר 2015, פורסמה הנחייה של המטה הארצי של המשטרה, בנושא איסור הטרדות מיניות, פגיעות מיניות והתנכלות במשטרה, מניעתם, ודרכי הטיפול בהם. על פי ההנחיה, הטרדה מינית היא גם עבירה פלילית, גם עבירת משמעת וגם עוולה אזרחית. לכן, בגינה ניתן להעמיד את הנילון הן לדין פלילי והן לדין משמעתי, לנקוט נגדו אמצעים מנהליים ואף לתבוע אותו בהליך אזרחי.

במשטרה ישנו מדור למניעת הטרדות מיניות, הכולל כ-250 ממונות ברחבי הארץ, ובתוכן 24 ממונות בכירות. תפקידו של המדור, הוא לסייע למתלוננים המגישים תלונה על הטרדה מינית במשטרה, להעניק להם מידע רלוונטי, לדווח על התלונה לגורמים המטפלים, ועוד. 

תוכן עניינים

מהי הטרדה מינית?

החוק למניעת הטרדה מינית, מגדיר כל אחד מאלו כהטרדה מינית:

 1. סחיטה מינית באיומים, כאשר המעשה שהנסחט נדרש לעשות הוא בעל אופי מיני;
 2. מעשה מגונה באדם או מעשה מגונה בפומבי;
 3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם שהראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות גם זוהי הטרדה מינית;
 4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כשאותו אדם הראה למטריד שאינו מעוניין בהתייחסויות האמורות;
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית;
 6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה שמתמקדים במיניות של אדם ונעשו ללא הסכמתו והם יכולים להשפיל אותו או לפגוע בו;
 7. כאשר מדובר על הטרדה מינית במקום העבודה – במשטרה, כל אחד ממקרים אלו, יחשבו כהטרדה מינית, בלי קשר להסכמה שנתן האדם המוטרד;
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

למי ניתן לפנות בכדי להגיש תלונה בגין הטרדה מינית במשטרה?

מתלונן שמבקש להגיש תלונה על הטרדה מינית שנעשתה המשטרה, רשאי להגיש את תלונתו לגורמים הבאים:

 1. לממונָה הארצית על הטיפול בהטרדה מינית במשטרה, או למי מטעמה. הממונה, הינה קצינה בכירה במשטרה (דרגת סנ"צ) ומעלה, ועורכת דין בהכשרתה.
 2. לממונָה היחידתית על הטיפול בהטרדה מינית במשטרה (אותה ממנה ממונָה הארצית).
 3. למפקד הישיר של המתלונן, או לכל מפקד בנתיבי הפיקוד של השוטר.
 4. לקצין אגף משאבי אנוש ביחידה שהמתלונן משרת בה או ביחידה אחרת.

עם זאת, המתלונן רשאי להגיש גם את תלונתו ישירות למחלקה לחקירת שוטרים (מח"ש), אם הנילון הוא לא מתנדב בשירות הלאומי או לא אזרח המועסק במשטרה. במקרה שהנילון הוא כן מתנדב בשירות הלאומי או אזרח המועסק במשטרה, המתלונן רשאי להגיש תלונתו ישירות לתחנת המשטרה.

המתלונן יכול למסור את תלונתו בכתב או בעל פה. ואם התלונה נמסרה בעל פה, מי שנמסרה לו התלונה – יעלה אותה על הכתב.

החובה לדווח על הטרדה מינית במשטרה

ישנה חובה לדווח על הטרדה מינית במשטרה על כל אחד מהגורמים הבאים, באופן מידי, ולא יאוחר מ-48 שעות:

 1. על שוטר שהיה עד להטרדה מינית, או שוטר שמתלונן סיפר לו ששוטר אחר הטריד אותו מינית.
 2. על מפקד שהיה עד להטרדה מינית, או מפקד שמתלונן סיפר לו ששוטר הטריד אותו מינית.
 3. על מפקד שהובא לידיעתו מידע המעלה חשד למעשה של הטרדה מינית על ידי שוטר ביחידתו, או מפקד שהובא לידיעתו מידע שכזה, כאשר יש לו יחסי מרות עם המתלונן או הנילון.

חובת דיווח זו, אינה חלה על גורם מטפל שבמסגרת מילוי תפקידו הובא לידיעתו דבר ההטרדה המינית.

על מוסר הדיווח לדווח לאחד מהגורמים הבאים:

 1. לממונָה הארצית (או למי מטעמה) או לממונָה היחידתית.
 2. למח"ש – אם הנילון אינו מתנדב בשירות הלאומי או אינו אזרח המועסק במשטרה.
 3. לתחנת המשטרה – אם הנילון הוא מתנדב בשירות הלאומי או אזרח המועסק במשטרה.

חשוב לציין, כי החובה לדווח על הטרדה מינית, חלה גם אם המתלונן לא מעוניין בהגשת תלונה, או שהחליט לחזור בו מתלונתו.

הטיפול בתלונה במסגרת המשטרה לאחר קבלת הדיווח

אם מוסר הדיווח דיווח על התלונה לממונָה היחידתית, עליה לדווח על כך לממונָה הארצית (או למי מטעמה), באופן מידי. אם מוסר הדיווח דיווח על התלונה לממונָה הארצית, או שקיבלה את הדיווח מהממונָה היחידתית, עליה לדווח על כך באופן מידי למח"ש או לתחנת המשטרה, כתלות בנילון (לפי סעיפים 2-3 שלעיל).

מעבר לכך, על כל גורם במשטרה שקיבל תלונה על הטרדה מינית, להסביר למתלונן שכאמור הטרדה מינית במשטרה היא גם עבירה פלילית, גם עבירת משמעת וגם עוולה אזרחית. עליו להסביר למתלונן את ההליכים המשפטיים שבאפשרותו לנקוט נגד הנילון, או להפנות אותו לממונָה הארצית לטובת קבלת המידע.

אם המתלונן הוא שוטר, על הגורם שקיבל את התלונה, להסביר לו שיש לו את הזכות לקבל ליווי משפטי, טיפול רפואי וכן וטיפול נפשי, מהגורמים הבאים, ולהפנות את המתלונן אליהם:

 1. קצין מערך עזרה נפשית.
 2. קצין בריאות הנפש במג"ב.
 3. רופא היחידה.
 4. או מגורמים מטפלים מחוץ למשטרה.

סיום

מטרתו של המדור המניעה להטרדה מינית במשטרה, הוא לטפל בתלונות על הטרדות מיניות שמתרחשות במסגרת המשטרה. המדור, לאחר בחינת התלונה, מעביר את הטיפול בה למח"ש, או לרשות חקירה מוסמכת אחרת, כתלות בזהות הנילון.

לפיכך, אם חווית פגיעה מינית במשטרה, דע או דעי, כי יש לך מספר גורמים אליהם ניתן לפנות. גורמים אלו כוללים: את המפקד הישיר שלך או של הנילון, את הממונָה הארצית או היחידתית, את אגף משאבי אנוש, ואף את מח"ש.

כמו כן, במשטרה קיימת חובת דיווח, על שוטר או מפקד שהיה עד להטרדה מינית, או ששמע על כך בדרך אחרת.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף