Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיאיזה התנהגויות נחשבות להטרדה מינית?

הטרדה מינית הוגדרה ונוסחה כמעשה המהווה עבירה פלילית רק בשנת 1998 עם חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית. החוק הגדיר התנהגויות אסורות אשר אינן מגבשות עבירות מין על פי חוק העונשין, אולם יש בהן יסוד של הטרדה ופגיעה באוטונומיה של נשים וגברים, בגירים וקטינים.

החוק מונה מגוון רחב של התנהגויות מטרידות אשר מהוות עבירה פלילית. כמו כן, הוא אינו מופנה להגנה על נשים בלבד, אלא פורש חסותו על שני המינים ומיועד לקבוע נורמות התנהגות ראויות בהווייה החברתית בכללותה תוך התייחסות למוקדים מסוימים הדורשים הגנה יתירה.

תוכן עניינים

מהי הטרדה מינית על פי החוק?

חוק למניעת הטרדה מינית, מפרט מספר התנהגויות אשר ביצוען מגבש ביצוע הטרדה מינית. אלו הן המרכזיות שבהן:

 1. סחיטה באיומים על רקע מיני.
 2. מעשה מגונה כפי שהוא מוגדר בחוק העונשין.
 3. שיגור הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לגבר או אישה, לאחר שהצ שאליו מופנות ההצעות הבהיר למטריד כי אינו מעוניין בהצעות אלו.
 4. שיגור אמירות או התייחסויות לאדם הנוגעות למיניותו, אף שהבהיר שאינו מעונין בקבלת התייחסויות אלו.
 5. פרסום ברבים של סרטון בו מופיע אדם, כאשר סרטון זה כולל התייחסות משפילה או מבזה ביחס למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אותו אדם.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

האם חובה על הצד המוטרד לבקש מהמטריד להפסיק את התנהגותו?

כפי שניתן לראות, חרף נטייתו למנוע הטרדות ולקבע נורמות התנהגות ראויות, החוק עדיין מטיל חובה מסוימת על הצד המוטרד להביע אי רצון בקבלת הצעות או התייחסויות על רקע מיני. כך, ככל שהצד ששיגר את האמירות או ההתייחסויות הללו נאות להפסיק בהזדמנות הראשונה, לא ייחשבו מעשיו להטרדה מינית.

מהם המקרים בהם אמירה בודדת מהווה מעשה של הטרדה מינית?

לצד ההוראות הכלליות המחילות את החוק הצעות והתייחסויות שבוצעו לאחר בקשה מצד המוטרד להפסיקן, החוק כולל הוראות אשר אוסרות לחלוטין הפניית הצעות או מסרים בעלי אופי מיני, ללא קשר לשאלת רצונו או אי רצונו של הנמען לקבל אותן.

הוראות אלו חלות על הצעות או התייחסויות שמופנות לקהלים הבאים:

 • קטינים מתחת לגיל 15, ללא קשר לטיב היחסים בינו לבין המטריד.
 • פניה לקטין או חסר ישע שנעשו תוך ניצול יחסי תלות, מרות, טיפול או חינוך.
 • פניה במסגרת טיפול נפשי, בריאותי או רפואי.
 • פניה תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או מסגרת שירות.
 • פניה כלפי סטודנטים תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
 • פניה לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן וזאת תוך ניצול יחסי מרות או תלות.
 • פניה מצד עובד ציבור תוך שימוש לרעה בסמכותו.
 • פניה מצד כהן דת במסגרת ניצול מעמדו הרוחני.

מהו חוק הסרטונים וכיצד הוא קשור להטרדה מינית?

התנהגות נוספת המוגדרת הטרדה מינית הינה פרסום סרטון המתייחס למיניותו של אדם, ללא קשר עם המפרסם הוא זה שיצר את הסרטון. חידוש זה זכה לכינוי חוק הסרטונים, והוכלל על רקע התגברות תופעת הפצת סרטונים אינטימיים ברשתות החברתיות. יחד עם זאת, החוק מגן על מי שפרסם סרטון כאמור באופן תם לב או למטרה כשרה, או כאשר פרסום הסרטון היה מוצדק בשל עניין ציבורי.

מה העונש על הטרדה מינית?

החוק מייחס מספר דרגות חומרה למעשי הטרדה מינית, אשר באות לידי ביטוי בהוראות העונשיות הנוגעות להן בגינן. בגין כלל המעשים הבסיסיים המהווים הטרדה מינית, ניתן להטיל עונש של עד 2 שנות מאסר. ואולם, הטרדה מינית על דרך של הפצת סרטון, מהווה עבירה במדרג חמור יותר שהעונש הניתן להטלה בגינו הוא עד 5 שנות מאסר.

חוק למניעת הטרדה מינית עוסק גם באיסור פעולה של התנכלות. שהינה פעולה הנוגעת להטרדה מינית וקשורה אליה או לתביעה שהוגשה בגינה. כך למשל, יכול מעסיק להתנכל לעובדת שלו אם סירבה להצעתו המינית ולפגוע בתעסוקתה. ההתנכלות היא עבירה חמורה יותר שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר, ועד 4 שנות מאסר כאשר ההתנכלות משולבת עם הטרדה מינית.

הטרדה מינית – פליליות המעשה תלויה בנסיבות ביצוע ההטרדה

יצירתה של עבירת הטרדה מינית הביאה להפללת התנהגויות טורדניות רבות ומגוונות, כאשר לאורך השנים התאים עצמו החוק לרוח התקופה, וביתר שאת עם הפיכת עצם הפצתו של סרטון אינטימי לעבירה פלילית הנושאת בחובה את העונש החמור ביותר המנוי בחוק זה.

ראוי לזכור כי במקרים מסוימים הצעה או התייחסות מטרידה עשויה להיחשב חוקית אם היא נאמרת שלא באופן חוזר ונשנה, ואילו בנסיבות אחרות הנגזרות מזהות הנמען וטיב היחסים עמו, תהווה עבירה פלילית.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף