Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
Criminaldlaw_MainPic הטרדה מינית
פנייה לייעוץ אישיכיצד מטפלים בהטרדות מיניות בצה"ל

בשנים האחרונות, קיימת מודעות גבוהה בקרב הציבור, בעולם בכלל ובישראל בפרט, באשר לחומרתה של תופעת ההטרדות המיניות. אף על פי כן, תופעה זו עודנה קיימת, במקומות רבים ושונים. מאמר זה יסביר כיצד מטפלים, בישראל, בהטרדה מינית בצבא.

כיצד מטפלים בהטרדות מיניות בצה"ל

תוכן עניינים

הטרדה מינית – מהי?

בטרם ההתמקדות בהטרדות מיניות בצה"ל, יש להסביר, קודם כל, מהי הטרדה מינית. רבים נוטים לחשוב שהטרדה מינית יכולה לבוא לידי ביטוי רק באמצעות מגע, אך בפועל, הדבר לא כך. לפי החוק למניעת הטרדה מינית, הטרדה מינית היא:

  • הצעות המכילות אופי מיני, אשר חוזרות ונשנות אף על פי שהניצע הראה למטריד שהוא לא מעוניין בהצעותיו
  • התייחסויות המתמקדות במיניותו של אדם, אשר מופנות לאותו אדם באופן חוזר ונשנה, אף על פי שהוא הראה למטריד שהוא לא מעוניין בהתייחסויות אלה
  • התייחסות משפילה ו/או מבזה באשר למינו, מיניותו או נטייתו המינית של אדם
  • פרסום סרט/תמונה/הקלטה המתמקד/ת במיניותו של אדם, שהסכמתו לפרסום לא ניתנה והפרסום עלול להשפילו/לבזותו
  • מעשה מגונה כפירושו בסעיפים 349-348 לחוק העונשין
  • סחיטה באיומים כפירושה בסעיף 428 לחוק העונשין כאשר, הסוחט דורש מהנסחט לעשות מעשה המכיל אופי מיני.
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

טיפול בהטרדות מיניות בצה"ל

כאמור, בשנים האחרונות, קיימת מודעות גבוהה, ברחבי כל העולם, באשר לחומרתה של תופעת ההטרדות המיניות. עקב כך, קיימת עלייה במספר התלונות המוגשות בטענה להטרדה מינית, כולל תלונות המוגשות על-ידי חיילים וחיילות בצה"ל, שלדבריהם חוו, או עדיין חווים, הטרדה מינית בצבא.

תלונות אלה מוגשות ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, וניתן להעמיד לדין כל חייל הנאשם בהטרדה מינית בפני בית דין צבאי, שכן הטרדה מינית בצבא מהווה עבירה פלילית. חייל הנאשם בהטרדה מינית חמורה פחות (אם כי, חשוב להבהיר, שכל הטרדה מינית היא חמורה ואסורה בהחלט), עומד לדין משמעתי, ואת משפטו מנהל קצין בעל סמכות לשפוט במקרים של הטרדה מינית בצבא.

כאשר איש קבע מואשם בהטרדה מינית בצבא ובסופו של דבר מורשע, הוא עלול להיות מושעה או מודח מתפקידו, ואף להיות משוחרר מצה"ל, תוך הורדה בשכרו ופגיעה בזכויות נוספות שלו.
בנוסף, אלופי ומפקדי פיקודים, וכן מפקדי זרועות, חייבים למנות אחראים למעקב אחר הטרדות מיניות בצבא ולטיפול בהן. דרך נוספת לטיפול בהטרדות מיניות בצה"ל היא קיום קורסים והדרכות שנועדו להפחית ולמנוע תופעה זו.

אני חווה/חוויתי הטרדה מינית בצבא – מה עלי לעשות?

כל חייל שחווה הטרדה מינית בצבא יכול להתלונן על כך בפני מפקדו, אך אם החייל לא מרגיש בנוח לעשות זאת, הוא יכול לפנות למרכז התמודדות לתמיכה (מהו"ת) לנפגעי הטרדות ותקיפות מיניות. כמו כן, החייל יכול לפנות לקצין בריאות הנפש (קב"ן), שיכול וצריך להפנותו לגורמים שיוכלו לסייע לו.

בנוסף, החייל יכול לפנות באופן ישיר ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, גם אם ההטרדה המינית שחווה הייתה מחוץ לצבא. גוף נוסף שהחייל יכול לפנות אליו הוא מצ"ח.

בנוסף לכל אלה, החייל יכול לתבוע פיצויים מהמטריד, אך עליו להוכיח שעקב ההטרדה המינית נגרמו לו נזקים, גופניים או נפשיים. כמו כן, הטרדה מינית יכולה לגרום לנכות, גופנית או נפשית. במקרים כאלה, יכול החייל להגיש למשרד הביטחון בקשה להכיר בו כנכה צה"ל.

*אתר זה עוסק בנושאים של הטרדה מינית CriminaldLaw, מגיש מאמרים משפטיים וניתוח משפטי. יחד עם זאת אין לראות באמור בו כהמלצה, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי.

לייעוץ ראשוני חייג 077-8041822 (זמינות 24 שעות)
פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

מידע חשוב נוסף